گروه میزهای نقشه کشی مهرگان

میز نقشه کشی مهرگان با پایه سنگین

میز نقشه کشی مهرگان با پایه سنگین

میز نقشه کشی با پایه سنگین با قابلیت تنظیم ارتفاع و تنظیم زاویه ، دارای صفحه و نگهدارنده کاغذ و لوازم اضافی در ابعاد مختلف
میز نقشه کشی مهرگان با پایه نیمه سنگین

میز نقشه کشی مهرگان با پایه نیمه سنگین

میز نقشه کشی با پایه نیمه سنگین با قابلیت تنظیم ارتفاع و تنظیم زاویه ، دارای صفحه و نگهدارنده کاغذ و لوازم اضافی در ابعاد مختلف
میز نقشه کشی دوکاره مهرگان با پایه سنگین

میز نقشه کشی دوکاره مهرگان با پایه سنگین

میز نقشه کشی با پایه سنگین با قابلیت تنظیم ارتفاع و تنظیم زاویه ، دارای صفحه دوکاره ( میز نور و نقشه کشی ) و نگهدارنده کاغذ و لوازم اضافی