گروه میزهای نور مهرگان

میز نور مهرگان با پایه متحرک

میز نور مهرگان با پایه متحرک

میز نور مهرگان با پایه متحرک با قابلیت تنظبیم ارتفاع و تنظیم زاویه دارای ترانس الکترونیک و کاربری آسان
میز نور مهرگان بدون پایه

میز نور مهرگان بدون پایه

میز نور مهرگان دارای ترانس الکترونیک و کاربری آسان ، بدون پایه